STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNEWydawnictwa            Nowości i zapowiedzi wydawnicze            Rada redakcyjna

Informacje dla autorów                       Jak zamówić?                        Kontakt


Seria wydawnicza „Studia i szkice slawistyczne” zainicjowana została w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (od września 2014 r. Instytucie Slawistyki) Uniwersytetu Opolskiego. Jej wydanie poprzedziły i zainspirowały wcześniejsze publikacje Instytutu: Frazeologia i religia (red. W. Chlebda i S. Kochaman, Opole 1996), Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe (t. 1-2, red. B. Kodzis, S. Kochman, I. Danecka, Opole 1997), a zwłaszcza Studia i szkice slawistyczne. Literatura – Kultura – Język (red. B. Kodzis, Opole 2000), który w ogólnych zarysach określił profil serii i użyczył jej tytułu.

Seria pomyślana została jako wydanie nieperiodyczne, dotyczące zagadnień szeroko pojmowanej Słowiańszczyzny Wschodniej, zwłaszcza jej literatury, kultury, języków, ich wzajemnych powiązań i wpływów. W miarę możliwości będą także drukowane prace poświęcone Słowiańszczyźnie w ogóle.

Prócz prac o charakterze naukowo-badawczym poszczególne tomy serii zawierać będą działy recenzji i przeglądów. Wydaje się to w chwili obecnej niezwykle ważne, gdyż mimo istnienia Internetu, odczuwa się powszechnie dotkliwy brak informacji o nowszych publikacjach, o planach badawczych i działalności ośrodków slawistycznych w kraju i za granicą. Publikacja tych danych umożliwi chociaż częściowe wypełnienie owej luki.
Zasadniczy trzon prac, zamieszczonych w odrębnych tomach, stanowić będą studia badaczy opolskich. Redakcja serii nie zamierza jednak ograniczać się tylko do nich, lecz planuje szeroko zakrojoną współpracę z innymi ośrodkami slawistycznymi, zwłaszcza zagranicznymi. W celu uatrakcyjnienia edycji przyjmowane będą do druku teksty napisane w językach słowiańskich oraz angielskim i niemieckim.


Instytut Slawistyki                  Sekretariat:                        Administrator strony:
pl. Kopernika 11                     mgr Barbara Dopierała          dr Marta Malanowska-Statkiewicz
45-040 Opole                         tel. 77 541-59-22                 mmalanowska@uni.opole.pl
e-mail: inslaw@uni.opole.pl  dol